کارآفرینان بزرگ ایران

تاریخ ایران مملو از مردان و زنان قهرمانی است که با تلاش و پشتکار، چرخهای اقتصاد این کشور سربلند را چرخانیده اند و اغلب ناشناس و گمنام مانده اند. در این صفحه، سعی براین شده تا سرگذشت بزرگان معاصر اقتصاد ایران را که سهم بسزایی در کارآفرینی این کشور داشته اند بیان شود و زندگی این بزرگان را مورد بررسی قرار دهیم. بدون شک بررسی و اطلاع از سرگذشت این بزرگان، سرمشقهای مناسبی برای جوانان این سرزمین خواهد بود تا با ایده برداری از زندگی این بزرگان، آینده این کشور را پربارتر سازند.